Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç
1
ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru
1- Başvuru dilekçesi,
20 Gün
2- Proje özeti,
3- Proses Akım Şeması,
4- OSB içinde olan projeler için OSB Müdürlüğü; OSB dışında olan projeler için Belediyenin Çevre Düzeni Plan açısından kurum yazısı,
5- Tapu ve Kira Kontratı,
6- Vaziyet Planı,
7-  07.02.1993 tarihlide yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nden önce ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin,ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs..),
8- Varsa kapasite raporu ve projeyi tanıtıcı belge.
2
ÇED Gerekli Değildir Belgesi
1- Dilekçe
25 İş Günü
2- Proje Tanıtım Dosyası 3 Adet, ( Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ÇED yeterlilik belgesi almış firmalar tarafından hazırlanacak rapor  www.csb.gov.tr adresinden bakılabilir),
3- Noter Onaylı İmza Sirküleri,
4-  Taahhütname,
3
Emisyon İzni Görüş Yazısı
(Kapsam Belirleme)
1- Dilekçe,
15 İş Günü
2- Kapasite raporu,
3- Faaliyetin ayrıntılı açıklaması ve emisyon kaynaklarının gösterimi, (Tesisin faaliyeti ayrıntılı açıklanmalı ve ayrıca akım şeması üzerinde emisyon kaynakları işaretlenmelidir.) (tesis yetkili imzalı olacaktır),
   4-    Taahhütnameyi imzalayan tesis yetkilisinin imza sirküsünün aslı,
   5-    Genel Yerleşim Planı (ölçekli teknik onaylı
   6-  Emisyon İzin Başvuru Formu,
   7-    İşletme faaliyetinin açık tarifi,
   8-    Onaylı İş Akım Şeması,
   9-    Onaylı Detaylı Proje Özeti,
 10-    Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı/Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı/ Çevresel Etki Değerlendirmesi Görüş Yazısı
4
Geçici Faaliyet Belgesi
( Emisyon Konulu)
1.    Dilekçe,
30 Gün
2.    Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),
3.    ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,
4.    3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;
a- 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
b- 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname
   5.    Ticaret Sicil Gazetesi,
   6.    Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,
   7.    İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,
   8.    Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları),
   9.    İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),
 10.    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı.
 11.    Belge Bedelinin Dekontu(Başvurunun uygun bulunması halinde).
5
Çevre İzni
(Emisyon Konulu )
   1.    Emisyon Ölçüm Raporu.
12 Ay
   2.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
6
Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı
(Araç İçin)
 1.    Başvuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
   3.    Aracın tipi,
   4.    Plaka numarası ve şasi numarası,
   5.    Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,
   6.    Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları,
   7.    Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,
   8.    Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,
   9.    Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
 10.    Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
 11.    Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.
 12.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve sözleşmesi,
 13.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 14.    Taşıma Lisansı bedeline ait dekont (başvuru dosyasının uygun olması halinde)
 15.    Araç Kira Sözleşmesi (araç şayet kiralanmışsa)
7
Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı
(Firma İçin)
   1.    Başvuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
   3.    Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,
   4.    Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
   5.    Lisans alacak araçların plakaları,
   6.    Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası,
   7.    Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
   8.    Sigorta,
   9.    Ulaştırmanın yetki belgesi,
 10.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.
 11.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 12.    Taşıma Lisansı bedeline ait dekont (başvuru dosyasının uygun olması halinde)
8
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Atık Yönetim Planının Onaylanması
1.    Dilekçe,
30 Gün
   2.    İlgili Mevzuat kapsamında hazırlanan Atık Yönetim Planı.
9
Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni
1.    Başvuru dilekçesi,
15 İş Günü
   2.    Atık deposunun özellikleri, resimleri, genel yerleşim planı (ölçekli), atıksu/sızıntı suyu toplama kanallarının bağlantılarını gösterir ölçekli teknik imza onaylı vaziyet planı,
   3.    Atık miktarları (aylık/yıllık),
   4.    Atıkların nasıl bertaraf edileceğini gösteren bilgi ve belgeler (UATF teslim makbuzu, sevk irsaliyesi vb.),
   5.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
   6.    Tesis Vaziyet Planı
   7.    Geçici Depolama İzin bedelinin dekontu (başvuru uygun ise)
10
Atık Yağ Taşıma Lisansı
(Araç İçin)
 1.    Başvuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, vergi numarası,
   3.    Aracın tipi,
   4.    Plaka numarası ve şasi numarası,
   5.    Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,
   6.    Taşınacak atık yağların kategorileri,
   7.    Aracın taşıyacağı atık yağ konteyner türü (paletlenmiş varil, tank vs)
   8.    Taşınacak atıkların her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
   9.    Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
 10.    Atık yağ taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi”,
 11.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve Sözleşmesi,
 12.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 13.    Araç Kira Sözleşmesi (araç şayet kiralanmışsa)
 14.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa)
11
Atık Yağ Taşıma Lisansı
(Firma için)
   1.    Başvuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası,
   3.    Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,
   4.    Atık yağ taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
   5.    Lisans alacak araçların plakaları,
   6.    Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,
   7.    Taşınacak atık yağların, “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”e göre tehlikeli grup numarası,
   8.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve Sözleşmesi.
   9.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 10.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa)
12
Atık Yağ üreticilerinin Beyan Formunu değerlendirme
   1.    Dilekçe,
5 Gün
   2.    Beyan Formu.
13
Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı
(Araç İçin)
Lokanta, Yemek Fabrikaları, Otel, Motel, Yemekhaneler, Turistik Tesisler Ve Tatil Köyleri İle Diğer Benzeri Tesislerden Kaynaklanan Kullanılmış Kızartmalık Yağların, Geri Dönüşüm Ve Bertaraf Tesisleri İle Biyodizel Üretim Tesislerine Taşınması İçin Alınması Gereken Belge
1.    Başvuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
   3.    Aracın tipi,
   4.    Plaka numarası ve şasi numarası,
   5.    Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,
   6.    Taşınacak atık yağların cinsleri,
   7.    Aracın taşıyacağı atık yağ konteyner türü (bidon, varil, konteyner ve benzeri),
   8.    Taşınacak atıkların herbiri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
   9.    Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
 10.    Bitkisel atık yağ taşıyacak her bir araç için atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi,
 11.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve Sözleşmesi,
 12.    Araç Kira Sözleşmesi (araç şayet kiralanmışsa)
 13.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 14.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa)
14
Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı
(Firma için)
Lokanta, Yemek Fabrikaları, Otel, Motel, Yemekhaneler, Turistik Tesisler Ve Tatil Köyleri İle Diğer Benzeri Tesislerden Kaynaklanan Kullanılmış Kızartmalık Yağların, Geri Dönüşüm Ve Bertaraf Tesisleri İle Biyodizel Üretim Tesislerine Taşınması İçin Alınması Gereken Belge
   1.    Başvuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
   3.    Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,
   4.    Atık yağ taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
   5.    Lisans alacak araçların plakaları,
   6.    Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim serfitikası,
   7.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.
   8.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
   9.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa)
15
Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni Geri Dönüşüm Ve Bertaraf Tesisleri İle Biyodizel Üretim Tesislerinin Kendi Tesisleri Dışında Kurulan, Kullanılmış Kızarmalık Yağların (SubStack, Yağlı Toprak, Yağ Tutucularından Çıkan Yağlar Ve Tank Dibi Tortular Hariç) Depolandığı Geçici Depolama Tesisleri İçin Alınması Gereken Belge
   1.    Dilekçe,
15 İş Günü
   2.    Geri kazanım firmasıyla yapılan sözleşme,
   3.    Tesis projesi,
   4.    İşletme planı,
   5.    Depolama yapılacak alan hakkında bilgi,
   6.    Oluşan atık madde cinsleri miktarları
   7.    Geçici atık deposunun cinci ve hacmi
   8.    Güvenlik havuzu hacmi
   9.    Sızdırmazlık sağlama malzemesi
 10.    Geri kazanım tesisi ile yapılan protokol
 11.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
16
Atık Akümülatör Taşıma Lisansı
(Araç İçin)
1.    Başvuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
   3.    Aracın tipi,
   4.    Plaka numarası ve şasi numarası,
   5.    Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,
   6.    Aracın taşıyacağı konteyner/kap türü (paletlenmiş varil, tank vs.)
   7.    Taşınacak atıkların herbiri için kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
   8.    Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
   9.    Atık akümülatör taşıyacak her bir araç için Türk Standardları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi”,
10.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve Sözleşmesi,
 11.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 12.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa).
17
Atık Akümülatör Taşıma Lisansı
(Firma için)
1.    Başvuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
   3.    Firma sahibinin /sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,
   4.    Atık akümülatör taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
   5.    Lisans alacak araçların plakaları,
   6.    Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,
   7.    Taşınacak atık akümülatörlerin Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
   8.    4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca Ulaştırma Bakanlığından “Yetki Belgesi”,
   9.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve Sözleşmesi,
 10.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 11.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa).
18
Atık Akümülatör Geçici Depolama İzni
1.    Dilekçe,
15 İş Günü
   2.    Çevre katkı payı dekontu,
   3.    Akü üreticisi yetki belgesi,
   4.    Depolama Alanının Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde 19 ve Madde 20 kriterlerini sağlayacak yapıda olması.
19
Geçici Faaliyet Belgesi
(Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Konulu)
   1.    Dilekçe,
30 Gün
   2.    Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),
   3.    ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,
   4.    3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;
 a.     12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
 b.    12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname
   5.    Ticaret Sicil Gazetesi,
   6.    Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,
   7.    İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,
   8.    Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları),
   9.    İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),
 10.    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,
 11.    Acil Durum /Müdahale Planı (İtfaiye müdürlüğü belgesi dahil),
 12.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
20
Çevre Lisansı
(Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Konulu)
1.    Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı,
12 Ay
2.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
21
Geçici Faaliyet Belgesi
(Ambalaj Atığı Geri Kazanım Konulu)
   1.    Dilekçe,
30 Gün
   2.    Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),
   3.    ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,
   4.    3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;
a.     12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
 b.    12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname
   5.    Ticaret Sicil Gazetesi,
   6.    Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,
   7.    İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,
   8.    Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları),
   9.    İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),
 10.    İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,
 11.    Acil Durum /Müdahale Planı (İtfaiye müdürlüğü belgesi dahil),
 12.    Sanayi Sicil Belgesi,
 13.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
22
Çevre Lisansı
(Ambalaj Atığı Geri Kazanım Konulu)
   1.    Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi,
12 Ay
   2.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
23
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geçici Depolama İzini
   1.    Dilekçe,
Geçici depolama alanlarında aşağıdaki teknik özellikler ve işletme koşulları sağlanması koşulu ile izin verilir:
15 İş Günü
   2.    Geçici depolama alanları, taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, heyelan, deprem, çığ ve erozyon bölgelerinde, yangın riski taşıyan alanlar ile tarım ve orman arazileri, meskun mahaller gibi yerlerde kurulamaz.
   3.    Lastik yığınları yüksek gerilim hatları altında bulunamaz.
   4.    Bu alanların zemini, beton, sıkıştırılmış kil veya yangına meydan vermeyen buna benzer maddelerle kaplanarak sızdırmazlık koşulları sağlanır. Bu alanlarda yağmur suyu birikintilerinin oluşmasını önleyecek şekilde zemine şekil verilir ve depo çevresinde yağmur suyu drenaj kanalları bulundurulur.
   5.    Sahada yangına karşı gerekli tedbirler alınır. Depolanan lastiklerin toplam hacmi 2000 m3 ü geçecek ise dakikada 2500 litre suyu 6 saat boyunca sağlayabilecek bir su kaynağı hazırda bulundurulur.
   6.    Lastiklerin istiflenmesi ve depolanmasında 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda uygulama yapılır. Lastik yığınları ile depolama sahası sınırı arasında koruma hattı ve lastik yığınları arasında iç yangın yolları bırakılır.
   7.    İlgili belediyenin itfaiye müdürlüğünden yangın tedbirlerinin yeterli olduğuna dair belgenin alınması zorunludur.
   8.    Sahanın etrafı en az 1,5 metre yüksekliğinde yapı malzemesi ile çevrilir.
   9.    Elektrik, aydınlatma direkleri tesisatı ve teçhizatı ile topraklama ilgili mevzuata göre yapılır. Yıldırım tehlikesine karşı TS 622’ye uygun bir paratoner sistemi kurulur.
 10.    İdari binalar, araç park alanı, yanıcı malzemeler dahil her türlü yangına açık maddeler, lastik yığınlarından en az 60 metre uzaklıkta olmalıdır.
 11.    Sahada çalışan bütün motorlu araçlarda yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.
 12.    Tesise kabul edilen ve çıkışı yapılan ÖTL miktarlarının tespiti için kantar bulundurulması, kayıtların tutulması ve kayıt tutulmasından sorumlu en az bir teknik personelin tesiste bulundurulması gereklidir.
 13.    Lastik yığınlarının üzeri ve çevresi, sivrisinek, fare gibi zararlıların ürememesi için düzenli olarak ilaçlanır.
 14.    Lastiklerin kapladığı alanın en aza indirilmesi ve taşıma kolaylığının sağlanması amacıyla bu alanlarda çevre kirliliği yaratmayacak şekilde lastik kırma ve parçalama üniteleri kurulabilir.
 15.    Lastik yığınlarının 300 metreden daha yakınında açık alanda ateş yakılmasına ve 60 metreden daha yakınında ise kaynak veya başka ısı üreten cihazların çalıştırılmasına izin verilmez.
24
Atık PoliklorluBifenil Ve poliklorluTerfenillerin Taşıma Lisansı
(Araç İçin)
   1.    Başvuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyası (Kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların taşınmasında 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin taşımaya ilişkin hükümleri uygulanır.) ,
15 İş Günü
2.    Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,
   3.    Aracın tipi,
   4.    Plaka numarası ve şasi numarası,
   5.    Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,
   6.    Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları,
   7.    Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,
   8.    Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,
   9.    Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
 10.    Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
 11.    Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi,
 12.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve Sözleşmesi,
 13.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 14.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa).
25
Atık PoliklorluBifenil Ve PoliklorluTerfenillerin Taşıma Lisansı
( Firma için)
   1.    Dilekçe ve lisans müracaat dosyası (Kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların taşınmasında 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin taşımaya ilişkin hükümleri uygulanır.)
15 İş Günü
   2.    Firmanın adı, adresi, telefon numarası,
   3.    Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,
   4.    Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,
   5.    Lisans alacak araçların plakaları,
   6.    Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası,
   7.    Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
   8.    Sigorta,
   9.    Ulaştırmanın yetki belgesi,
 10.    Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 11.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa).
26
PoliklorluBifenil Ve PoliklorluTerfenillerin Geçici Depolama İzini
   1.    Hizmet dışına alınan madde ve ekipman zemin geçirimsizliği sağlanmış, kapalı ve havalandırma imkânı bulunan tesis içinde belirlenmiş alanlarda geçici (D15) olarak depolanabilir.
15 İş Günü
   2.    Sızdırma riski bulunan ekipmanların, sıvı kısmı boşaltıldıktan sonra geçici depolaması yapılır. Sıvıların aktarıldığı konteynerler, Ek-1’in (A) bölümünde bulunan etiket örneğine göre işaretlenerek en kısa zamanda bertarafı sağlanır. Geçici depolamaya alınan ekipman ve maddelere ilişkin bilgiler, PCB Envanter Formuyla (Ek-3. Bakanlığa bildirilir.
27
Tıbbi atıkların Taşıma Lisansı
(Araçlar için)
   1.    Dilekçe ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Aracın ait olduğu kurum/kuruluşun adı, adresi ve telefon numarası,
   3.    Aracın tipi,
   4.    Plaka numarası ve şasi numarası,
   5.    Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,
   6.    Taşınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,
   7.    Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
   8.    Her bir aracın bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor,
   9.    Her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından 22/10/1976 tarihli ve 15742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi,
 10.    Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ve Sözleşmesi,
 11.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa),
 12.    Araç Kira Sözleşmesi (araç şayet kiralanmışsa)
 13.    Yenileme ise eski belgenin orjinali.
28
Tıbbi Atıkları Taşıma Lisansı
(Firma için)
   1.    Dilekçe ve lisans müracaat dosyası,
15 İş Günü
   2.    Kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon numarası,
   3.    Sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,
   4.    Araç sayısı,
   5.    Lisans alacak araçların plakaları,
   6.    Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,
   7.    Taşınacak atıkların, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,
   8.    Taşıma lisansı bedeline ait dekont (başvuru uygun bulunursa)
   9.    Yenileme ise eski belgenin orjinali.
29
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların DTST Ek-1/A Sayılı Listede Yer Alan Atıkları İthal Etmek İçin Uygunluk Yazısı verilmesi
   1.    Dilekçe,
5 İş Günü
   2.    Kapasite raporu,
   3.    İmza sirküleri,
   4.    Ticari sicil gazetesi örneği,
   5.    Kontrol belgesi,
   6.    Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.),
   7.    Bilgi Formu (Tebliğ - Ek-4),
   8.    Lisans veya Geçici Çalışma İzin Belgesi,
   9.    Atıkların insan sağlığı ve çevre açısından zararsız olduğunu ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığını gösteren Analiz Belgesinin aslı ve tercümesi (menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan),
 10.    2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan ve (Ek-1) sayılı listede atığın madde açılımında belirilendros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,
 11.    4012.20.00.90.00 (Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri) GTİP’li maddenin ithalatında menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan, ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi,
 12.    8548.10.21.00.00 (Kurşun-asitli akümülatörler) GTİP’li maddenin ithalatında menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan, ürünün asit içermediğine dair belge ve tercümesi,
 13.    Fatura veya Proforma Fatura.
30
Geçici Faaliyet Belgesi
(Atıksu Deşarjı Konulu)
   1.    Dilekçe,
1 Ay
   2.    Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),
   3.    ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,
   4.    3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;
a.     12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
b.    12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname
   5.    Ticaret Sicil Gazetesi,
   6.    Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,
   7.    İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,
   8.    Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları),
   9.    İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),
 10.    Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/04/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/04/2004 tarihinden önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için).
 11.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
31
Çevre İzni
(Atıksu Deşarjı Konulu)
   1.    Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi.
12 Ay
   2.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
32
Deşarj İzni Görüşü
   1.    Başvuru dilekçesi,
5 İş Günü
   2.    İş Akım Şeması
   3.    Kapasite Raporu
   4.    Yapı Kullanma İzni
   5.    İlgili Belediyeden kanalizasyona bağlantı yazısı veya fosseptiğin vidanjörle çekileceğine dair yazı.
33
Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması İzni TKKY Kapsamında Atık Suların Arıtılması Sonucu Elde Edilen Çamurun Toprakta Kullanılabilmesi İçin Yapılan İşlem
31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzinyayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi için; aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Valiliğe başvuruda bulunulması gerekmektedir.
15 İş Günü
   1.    Dilekçe,
   2.    Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduğu,
   3.    Bu topraklarda yetiştirilecek ürünün cinsi,
   4.    Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı ve kuru madde yüzdesi,
   5.    Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II-B),
   6.    Uygulanacak toprağın analiz belgesi (EK II-A).
34
Bilgi Formu
(Taşıt Üstü İşlemlere Tabi Tutulacak Yakıtlar İçin)
   1.    Başvuru Dilekçesi
1 Gün
   2.    Bilgi Formu
   3.    Boşaltma sahası güncel kroki ve fotoğrafı.
35
Katı Yakıt Uygunluk Belgesi
(İthal Kömür İçin)
   1.    Başvuru dilekçesi,
55 Gün
   2.    Bakanlığımızca verilmiş İthalatçı Kayıt Belgesi (yeni yıldaki ilk başvuruda),
   3.    Firma yetkilisinin imza sirküsü (yeni yıldaki ilk başvuruda),
   4.    İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,
   5.    Firma tarafından gerekli bölümleri doldurulmuş, imzalanmış Uygunluk Belgesi (2 adet),
   6.    Fatura Bilgi Formu ve ekinde İl Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına yatırılacak çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan yakıtların ithalatına ilişkin tebliğ kapsamında verilecek Uygunluk Belgesi Ücret Dekontu (Miktara göre yatırılacak ücret belirtilmiştir.),
   7.    İthalatçı firma aracılığı ile ithal edilecek yakıtlar için sanayici tarafından verilecek taahhütname,
   8.    Yakıt Tahsisat Formu(Çimento ve kireç fabrikaları için),
   9.    Numune Alma Tutanağı,
 10.    Gümrük Beyannamesi& Özet Beyan (asılları görülerek fotokopisinin kaşeli nüshası).
 11.    Yakıt Teslim Tesellüm Tutanağı &DraftSurvey& Tartı Listesi (asılları görülerek fotokopisinin kaşeli nüshası),
 12.    Yakıtın her bir parametresinin Bakanlıkça belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi.
NOT: Uygunluk belgesi için yukarıda sıraladığımız evrakların teslimi, evrakların kontrolü, numune günü belirlenmesi ve komisyonun toplanıp numune alması, alınan numunenin analize gönderilmesi, analiz sonuçlarının laboratuar tarafından Genelge 2009/4 göre 45 gün içerisinde Müdürlüğümüze gönderilmesi, analiz sonuçların kontrolü ve uygun bulunması halinde uygunluk belgesinin tanzim edilmesi, uygunsuz çıkması halinde uygunsuzluk yazısı düzenlenmesi ve beraberindeki işlemler, uygunluk belgeleri kapama işlemleri.
36
Katı Yakıt Uygunluk Belgesi
(Yerli Kömür İçin)
   1.    Üretici, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale gelmiş yakıtın miktarını belirleyerek başvuru dilekçesi hazırlar.
30 Gün
   2.    Ocak izin ve ruhsatları,
   3.    Torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgilerin (tesis için alınmış izin yada ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması v.b.)
   4.    TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartlara göre numune alma talep formu,
   5.    İlgili meslek kuruluşundan alınma Ticaret Sicil Kaydı’na havi faaliyet belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği) veya Ticaret Sicil Gazetesi’nin örneği
   6.    Belgeleri imzalamaya yetkili personel tarafından hazırlanmış Taahhütname Belgesi,
   7.    Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış ve 2009 yılında vergi mükellefi olduğunu gösterir belge aslı ya da tasdikli sureti,
   8.    Uygunluk İzin Belgesi (2 adet).
37
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
(İthal/Yerli Kömür İçin)
   1.    Başvuru Dilekçesi,
15 İş Günü
   2.    Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisinin firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.
   3.    Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
   4.    Oda Sicil Kaydının firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.
   5.    İmza Sirküleri (noter onaylı),
   6.    Taahhütname(kaşeli ve imzalı).
38
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
(İthal/Yerli Kömür İçin)
   1.    Başvuru Dilekçesi.
15 İş Günü
   2.    Yerli kömürler için Uygunluk İzin Belgesi ve ithal kömürler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınmış uygunluk belgesinin örneği (üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce “Aslı Görülmüştür” onayı olan
   3.    Katı yakıta ait uygunluk belgesi (İthalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş),
   4.    Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış mahrukatçı/ bayilerin listesi(katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi belirtilecek),
   5.    Satıcı listesindeki bayilerin Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgelerinin firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.
   6.    İlgili Kurum/Kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı veya işyeri açma ruhsatı,
   7.    Oda sicil kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge)
   8.    İmza sirküleri (Noter onaylı),
   9.    Vergi levhası örneği,
 10.    Torba örneği,
 11.    Taahhütname
39
Geçici Faaliyet Belgesi
(Gürültü Kontrolü Konulu)
   1.    Dilekçe,
30 Gün
   2.    Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A),
   3.    ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,
   4.    3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;
a.     12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
b.    12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname
   5.    Ticaret Sicil Gazetesi,
   6.    Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,
   7.    İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,
   8.    Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları),
   9.    İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),
 10.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
40
Çevre İzni
(Gürültü Kontrolü Konulu)
   1.    Akustik Rapor.
12 Ay
   2.    Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).
41
Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Verilmesi
   1.    Başvuru Dilekçesi,
15 İş Günü
( Akustik rapor uygun ise)
   2.    İstasyon Adına TS 12047 veya TS-EN 45004 uygunluk belgesi(Noter Onaylı 2 Ad.),
   3.    Egzoz Emisyon ölçümlerinde her istasyonda en az 2 (iki) ölçüm personeli olacak ve personel en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik, kimya ve benzeri bölümleri mezunu ya da bu konuda en az 1 yıl pratik eğitim almış olacaktır,
   4.    Cihazların TS ISO 3930''A belgelerinin bulunması ve 72/306/AT yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygun olmak zorundadır,
   5.    Cihazların Kalibrasyon sertifikalarının bulunması,
   6.    İstasyonda Cebri havalandırma sistemi ve ölçüm esnasında buna bağlı egzoza monte edilen aparat fotoğrafı,
   7.    Ulaştırma Bakanlığı’nın verdiği “İşletme Yetki Belgesi” veya “Geçici İşletme yetki Belgesi”nin verildiği kurumca onaylanmış bir sureti,
   8.    Yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösterir dekontun bir nüshası,
   9.    İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İstasyon Yetkilisi arasında imzalanan ve sayfaları paraflanan protokol örneği,
 10.    İmza sirküleri.
42
Tıbbi Atık Geçici Depolama İzni
Yönetmelik 19. Madde:
15 İş Günü
- Geçici atık deposunun özellikleri şunlardır:
   1.    Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır.
   2.    Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olur.
   3.    Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır.
   4.    Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulur.
   5.    Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima temiz ve boyanmış durumda olur. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur.
   6.    Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde inşa edilir.
   7.    Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda inşa edilir.
   8.    Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilir.
   9.    Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilemez.
 10.    Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir.
 11.    Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır.
 12.    Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynerler geçici atık depolarına yakın yerlerde depolanırlar.
Konteynerlerin geçici atık deposu olarak kullanılması
Madde 21- EK-1’de belirtilen ve 20’den az yatağa sahip üniteler, geçici atık deposu olarak konteyner kullanmak zorundadırlar. Bu amaçla kullanılacak konteynerlerin aşağıdaki teknik özelliklere haiz olması zorunludur:
   1.    Konteynerler ünitenin en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek boyutta ve sayıda olur.
   2.    Konteynerler, kullanıldıkları ünitenin bulunduğu parsel sınırları içinde; doğrudan güneş almayan; hastane giriş-çıkışı, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilirler.
   3.    Konteynerlerin iç yüzeyleri yükleme-boşatma sırasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik köşeler içermez. Kesişen yüzeyler yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir.
   4.    Konteynerlerin kapakları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin açmasına izin verilmez. Kapaklar, konteynerin içine herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde dizayn ve inşa edilir.
   5.    Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renge boyanır, üzerlerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur.
   6.    Konteynerler daima temiz ve boyanmış durumda olur.
   7.    Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteakiben her gün veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir ve dezenfekte edilir.
EK-1’de belirtilen ve 20’den az yatağa sahip üniteler, istedikleri takdirde geçici atık deposu da inşa edebilirler.
43
Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanılarak Kullanılması
   1.    Dilekçe,
60 Gün
   2.    Evsel atıksuların biyolojik atıksu arıtım tesisinde arıtıldıktan sonra sulama suyu olarak kullanılabilmesi için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde verilen Tablo 4, Tablo 6 ve Tablo 8 standartlarını,
   3.    Kimyasal atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksuların sulama suyu olarak kullanılabilmesi için Teknik Usuller Tebliği’nde verilen Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da belirtilen standartlara göre Analizlerinin yaptırılarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuvarlarda yaptırılması gerekmektedir. (www.cevreorman.gov.tr adresinde yer almaktadır)
44
Atıksu arıtma tesisi kurulup kurulmayacağına ilişkin görüş verilmesi
(ÇED kapsamına girmeyen tesisler için)
   1.    Başvuru dilekçesi.
15 İş Günü
   2.    İşletmenin proses akım şeması ve açıklaması
   3.    Kapasite raporu
   4.    Yerinde inceleme tutanağımız.
   5.    Genel Yerleşim Planı üzerinde kanalizasyon akım şeması, fosseptiğe bağlantının gösterilmesi.
   6.    Fosseptiğin kapasitesi ve proje (onaylı ve ölçekli)
   7.    İlgili belediyesinin denetimli vidanjörü ile alındığına dair Vidanjör fişleri ve atıksu altyapı yönetimi ile yapılan protokol
   8.    Kanalizasyona bağlı ise, İlgili belediyesinden alınmış Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi.
   9.    Atıksuyun alıcı ortama verilmeyeceğine dair noter onaylı taahhütname.
45
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırma Plan Onayı
(23 Ocak 2010 tarihinden önceki faaliyetlere )
   1.    Başvuru dilekçesi (ÇED Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-I, Ek-II ve kapsam dışı faaliyetler için Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanacaktır),
DYKP süreci, ÇED yönetmeliği kapsamında yürütülür
   2.    Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Ek-I’de formatı verilen Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (DYKP),
   3.    Doğaya Yeniden Kazandırma Planını aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüt,
   4.    DYKP uygulama takvimi.
46
Kum, Çakıl vb. maddelerin alınması, işletilmesi ve kontrolü yönetmeliği kapsamında Çevre Yönetim Planı Onayı
   1.    Başvuru dilekçesi,
DYKP süreci, ÇED yönetmeliği kapsamında yürütülür
   2.    ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED raporu hazırlaması zorunlu ya da gerekli faaliyet sahipleri için, ÇED raporunun eki olarak Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, çevre yönetim uygulama takvimini ve bu plan ve takvimi aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüdü,
   3.    ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED gerekli değildir kararı verilen faaliyet sahipleri ve ÇED Yönetmeliği dışındaki faaliyet sahipleri için; Yönetmeliğin Ek-1’inde formatı verilen Çevre Yönetim Planı (ÇYP) (3 nüsha) ve bu planı aynen uygulayacaklarını gösterir noter tasdikli taahhüt,
   4.    Plan uygulama takvimi.
47
Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını Taşıma İzinleri
1.    Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-16,Madde-23, Madde-24, Madde-25deki Bilgi ve Belgeler
15 İş Günü
48
Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Tesislerine İzin Verilmesi
(Belediye Mücavir Alanı Dışında)
   1.    Ticaret sicil kaydı,
15 İş Günü
   2.    Ticaret sicil gazetesi örneği,
   3.    Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,
   4.    Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge,
a.     Orman arazileri için Orman Bölge Müdürlüğü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idaresine ait araziler için İl Özel İdare Müdürlüğüne müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alınmış muvafakat belgesi,
b.    Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi,
   5.    Mücavir alan sınırları içinde ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün onay yazısı,
   6.    Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu ve uygulama imar durumu,
   7.    Arazinin zemin etütleri,
   8.    Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,
   9.    Döküm alanı hazırlama, ihata edilmesi ve işletim projesi,
 10.    İşin özelliğine uygun, en az 1 adedi dört yıllık üniversite mezunu teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri,
 11.    En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sahasında kullanılacak makine ve araç-gereç listesi,
 12.    Dolgu işleminin bitiminde, döküm sahasını işletenler tarafından uygulanacak, Orman Bölge Müdürlüğü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü tarafından onaylanmış rehabilitasyon projesi,
 13.    Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü, ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır. Depolama tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur.
49
İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisine İzin Verilmesi
   1.    36 ncı maddenin (g) bendine kadar sıralanan bilgi ve belgeler,
15 İş Günü
   2.    Geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,
   3.    Geri kazanım tesisi işletim projesi,
   4.    İşin özelliğine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört yıllık teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri,
   5.    Geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri,
   6.    Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü, ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır. Geri kazanım tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur.
50
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Katı Atık Bertaraf Tesisi Yer Seçimi
   1.    Dilekçe,
30 Gün
   2.    İlgili Kurum Kuruluşların Görüşleri
51
GSM / İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kurum Görüşü Başvurusu
Bir dilekçeyle aşağıda eklerle başvuru yapılır.
30 Gün
   1.    Proje özeti
   2.    Kapasite raporu
   3.    Vaziyet planı
   4.    Faaliyet yerini gösteren harita (1/25000 ölçekli) veya ilgili belediyeden alınan imar durumunu gösteren onaylı belge
   5.    Evsel atık su için Belediye kanalizasyon şebekesine bağlı olduğunu gösterir belediyeden alınmış bağlantı izin belgesi, kanalizasyon şebekesi yok ise 04.05.2006 tarih ve 13 sayılı mahalli çevre kurulu kararı gereğince “lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmış sızdırmaz fosseptik projesi (2tk) ve fosseptikte toplanacak atık suların bertarafınaait belge.
   6.    Su temin sekli (su faturası örneği veya DSİ’den alınmış yer altı suyu kullanma izin belgesi)
   7.    Tapu, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, alınmış diğer ruhsatlar, SSK bildirimi, vergi kaydı, elektrik faturası vb. belge örnekleri,
   8.    İmza beyanı/imza sirküleri ve yetki belgesi
52
SKKY Kapsamında Görüş İçin Gereken Bilgi ve Belgeler
   1.    Dilekçe,
30 Gün
   2.    Faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğine dair belge.
   3.    İşletme sınırları dâhilinde mevcut yapılara ait Yapı Kullanma İzin belgesi.
   4.    İş akım şeması ve proses hakkında ayrıntılı bilgi.Verilen bilgiler diyagramlarla desteklenmeli net ve anlaşılır olmalıdır.
   5.    1/1000 lik Tesis Yerleşim Planı (Plan üzerinde her bir birime ait makine ve teçhizat, kullanım suyu kaynakları, atıksu kaynakları su giriş ve çıkışı miktarlarıyla, yapılan işlemin adıyla ve rögarlar ve kanalizasyon hatları belirtilecektir.)
   6.    Atıksu toplanması fosseptikte yapılıyorsa, fosseptiğin “Lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik” hükümlerine uygun ve sızdırmaz olduğuna dair Belediye mücavir alan içerisindeki yerlerde İlgili Belediyeden, mücavir alan sınırları dışında İlçe kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığından alınan resmi yazı
   7.    Oluşan atıksuyunbertarafını yapacak Atıksu Altyapı Tesisi Yönetimi ile atıksuyun vidanjörle çekilip bertarafının yapılacağına dair yapılacak protokol.
   8.    Faaliyetin yapıldığı yere ait arama, işletme, izin faaliyetlerinin yerini gösterecek harita ve faaliyetin sınırlarından itibaren en az 3000 m’lik mesafeyi içine alacak 1/25000’lik harita.(Haritalar imzalı olmalıdır)
   9.    Maden faaliyetine ait noter onaylı arama ve işletme ruhsatı.
 10.    Prosesi sonucu atıksu oluşan ve bir arıtma tedbiri sonrası atıksularını geri dönüşümlü olarak kullanan tesisler için; herhangi bir problem durumunda alıcı ortama atıksu deşarjı olmaması amacıyla uygulamaya konulacak tedbirleri içerecek eylem planı.
 11.    Yeraltı suyu kullanımı durumunda, her bir kuyuya ait kuyu kullanım izin belgeleri. Ya da kuyunun izne tabi olmadığına dair D.S.İ 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.
 12.    Dosyada yer alacak her belgenin resmi belgelerde belgenin arkasında olmak üzere, düzenlenen belgelerde ise belgelerin altında olmak kaydı ile faaliyet ayrıca eklenecektir.sahibinin ya da tesis sorumlusunun adı, soyadı, görevi, şirket kaşesi ve ıslak imzası olacaktır. İmza sahibine ait noter onaylı imza sirküsü de
 13.    Deşarj izin işlemlerinin danışmanlık firmaları marifetiyle yürütülmesi halinde noter onaylı vekâletname dosyada yer alacaktır.
 14.    Faaliyet sahibi veya tesis yetkilisince, başvuru dosyasında sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu taahhüt eden imzalı kaşeli yazı.
 15.    Kapasite Raporu
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
                           İkinci Müracaat Yeri
Elazığ Valiliği
İsim
Veysel YILDIRIM
                           İsim
Unvan
Müdür Yardımcısı
                           Unvan
Adres
Sürsürü Mah. Atatürk Bul. No:91 ELAZIĞ
                             Adres
Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi no:11 ELAZIĞ
Tlf
0 424 241 11 45
                             Tlf
0(424) 212 44 70 - 74
Fax
0 424 241 11 44
                             Fax
0(424) 237 58 58
e-posta
elazig@csb.gov.tr
                             e-posta
elazigvaliligi@elazig.gov.tr