Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR İSKAN VE KOOPARATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç
1
Define Arama Ruhsatının Verilmesi İçin Hali Hazır Haritanın Onaylanması
1- Dilekçe
2 GÜN(EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU ZAMAN)
2-Hali hazır haritalarının temini(1/500 ölçekli tesviye münhanili harita ve koordinatlı kroki)
3- Mahallinde kontrol ve halihazır harita onayı
4- Döner sermaye kontrollük ücreti makbuzu
2
Belediye İmar Uygulamarına İlişkin Şikayetler
1- Dilekçe
10 GÜN(İSTENEN EVRAKLARIN TAMAMLANMA SÜRECİ HARİÇ)
2-Şikayete esas konu ile ilgili belediyesinden bilgi ve belgelerin istenmesi
3-Belediyesinden gelen bilgi ve belgelerin 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında mahallinde incelenmesi
4-İnceleme esnasında görülen aykırıklıklar varsa rapor haline getirilerek gereği için ilgili idaresine, bilgi için şikayetçiye yazı yazılır.
3
Belediyer Meclis Kararlarının İncelenmesi
1-Üst yazı
7 GÜN(EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU ZAMAN)
2-Karar örnekleri
3-Alınan kararla ilgili tüm evraklar(mevcut imar planı,öneri imar planı, plan raporu,plan notu, müellif görüşü,aplikasyon krokisi………..vb.
4
2510 Sayılı Yasaya Göre Verilen Parsellerin Takyit Süreleri İle Parsel Sahiplerinin Kimlik Bilgilerinin Tespiti
1- Tapu Müdürlüğü yazısı
1 GÜN(EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU ZAMAN)
2- Nüfus cüzdanı
3-İlgili bankasından alınacak borcu yoktur yazısı
Yapı Kooperatifleri İle İlgili Uygulamalar
5
Genel Kurulda Temsilci Bulundurma
1-Temsilci isteği
1 GÜN(EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU ZAMAN)
2-Yönetim kurulu kararı
3-İlan ve gündem
4-Yetki belgesi
5-Temsilci ücreti makbuzu - damga vergisi makbuzu
6-Yönetim kurulu faaliyet raporu
7-Denetim kurulu faaliyet raporu
8-Bilanço ve gelir-gider cetveli
9- Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin fotokopisi
Yapı Kooperatifi Kurulması Talebi
1 - Başvuru dilekçesi.
2 GÜN(EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU ZAMAN)
2- En az yedi kurucu tarafından düzenlenip imzalanarak noterce onaylanan 6(altı) adet ana sözleşme,
3- Sermayenin kurucu ortaklardan birinin adına yatırıldığını gösterir beyan (başvuru dilekçesinde belirtilebilir)
4-Kurucu ortakların yerleşim yeri ve diğer adres bilgisi, nüfus cüzdan fotokopisi
5- Kooperatifin türüne göre değişmekle beraber kurucu ortakların ortaklık şartlarını taşıdıklarını gösterir belgeler.
6-Kurucu ortaklarının aynı türden başka bir kooperatifte yönetim kurulu üyesi olmadığına dair taahhütname
7-Ana sözleşme döner sermaye makbuzu
8-Kooperatifin Ticaret Sicil Gazetesindeki tescil ilan gazetesi
Yapı Kooperatifi Ana Sözleşme Değişikliği Talebi
1- Başvuru dilekçesi
5 GÜN
2- Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak altı nüsha halinde yazılmış metni.
3- Değişikliğin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı,
4- Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya fotokopisi,
5- Halen yürürlükte bulunan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı aslı veya fotokopisi,
6- Mevcut yönetim kuruluna ait imza sirküleri,
7- Bilgi formu
Yapı Kooperatifleri Hakkında Şikâyetlerin Değerlendirilmesi ve Ön İnceleme Yapılması
1- Bakanlığımzdan ve/veya Cumhuriyet Başsavcılığından yapı kooperatiflerinin incelenmesi ile ilgili yazı
45 GÜN
2- Şikayet konusunu destekleyen evrak ve dökümanlar
6
Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri
1-Dilekçe ile başvuru veya kkç tespiti istenen mevkiinin yıllık programda bulunması
45 GÜN(HALİ HAZIR HARİTALARIN EKSİKSİZ OLMASI DURUMUNDA)
2- 3621/3830 sayılı kıyı kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen özelliklerde belediyesi veya özel idare tarafından onaylı 1/1000 ölçekli hali hazır harita diyazo paftası
3- Bu paftaların cd ortamında sayısal olarak verilmesi
7
Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Tescil, Tahsis Ve Satışa Esas Durumlarının 3621/3830 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamında Kalıp almadığının İncelenmesi
1- Milli Emlak Müdürlüğünün ve Mal Müdürlüğünün yazısı
3 GÜN(EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU ZAMAN)
2- Koordinatlı kadastro çapı veya kroki
8
Hukuk Müşavirliği, Mahkemeler Veya Diğer Kamu Kurumlarından Onaylı Kıyı Kenar Çizgisi Hakkında Bilgi Talebi
1-İstenilen bilgi ve belgelerin tam olarak hangi belde veya köye ait olduğu ve 1/1000 ölçekli halihazır harita pafta numarasının bildirilmesi gerekmektedir.
2 GÜN(EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU ZAMAN)
2-Parselin koordinatlı krokisi
9
Mücavir Alan Tekliflerinin Değerlendirilmesi
1- Belediyelerden gelen talep yazısı.
30 Gün(EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU ZAMAN)
2- Belediye meclis kararı.
3- Köy ihtiyar heyeti kararı.
4- Mücavir alan değerlendirme formu.
5- Önerilen mücavir alanlanla ilgili form.
6- Köy sınır kayıtları.
7- 1/25000 ölçekli harita.
8-Kırık noktalar dosyası
9- Gerekçe raporu
10-İl özel idaresinden alınan kurum görüşü.
10
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Onaylanması
1-Dilekçe ve ekli arsa bilgileri ( imar durumu, aplikasyon krokisi, tapu )
45 Gün(Laboratuar sonuçlarına ve raporların tamamlanmasına bağlı olarak değişebilir).
2-Arsa üzerindeki gözlemsel- teknik çalışmalar ve bu çalışmalardan alınan örnekler üzerindeki laboratuar deneyleri
3-Arazi ve laboratuvar verilerine dayanılarak hazırlanan raporun kurum ratafından onaylanması
5543 Sayılı İskan Kanunu Uygulamaları
11
Devlet Eliyle İskan İstemeyen Ailelerin İskan Çalışması (Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi)
Şube Çalışmaları
1-Muhtarlık köyün iskanı talebiyle başvurur.
Etüt Planı 2 Yıl
2- Muhtarlık talebi ilgili Kaymakamlık veya Valiliğe iletir.
3-Dilekçeler İl Müdürlüğüne sunulur.
1-Başvuru dilekçeleri incelenerek,bilgilendirme toplantıları yapılır ve ön inceleme etüt formu düzenlenir(Ek 28).
2-Ek 28 formu Bakanlığa onaya gönderilir.
3-Bakanlıktan onay gelmesi durumunda iskan çalışmalarına başlanılır.
4- İskan duyurusu yapılır.
5-İskan duyurusu okul, kahvehane, cami, köy meydanı v.s. gibi yerlere 30 gün süre ile asılır.
4-Müracaat eden aileler adına dosyalar düzenlenir.
5-İnceleme kurulunca hak sahibi aileler tespit edilir.
6-Hak sahibi ailelerin M.İ.K. kararları alınarak hak sahiplikleri kesinleştirilir.
7-Hak sahipliği kesinleşen ailelerin listesi Müdürlük panosunda 15 gün süre ile ilan edilir.
8-Alınan M.İ.K. kararları ve onaylı hak sahibi aile listesi Bakanlığa gönderilir.
Devlet Eliyle İskan İstemeyen Ailelerin İskan Çalışması (Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi)
Arazi Etüd Çalışmaları
1- Müdürlüğümüzce arazi araştırması yapılır.
2- Kurum görüşleri alınır.
3-Arazinin Bakanlığa tahsisi sağlanır.
4- Ek 20 formu düzenlenerek Bakanlığa onaya gönderilir.
Devlet Eliyle İskan İstemeyen Ailelerin İskan Çalışması (Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi)
Proje Çalışmaları
1- Arazinin iskan şekline göre projelendirmesi yapılır.
2-Arazinin halihazır harita, imar planı ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdü yaptırılır.
3-İmar planı askısı yapılır.
4-İmar planı uygulaması ve tescili yapılır.
Şube Çalışmaları
1-Noter huzurunda kura çektirilir.
Devlet Eliyle İskan İstemeyen Ailelerin İskan Çalışması (Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi) Tapu ve Tescil İşlemleri
1-Borçlanma sözleşmeleri ve temlik cetvelleri hazırlanır.Hak sahibi ailelere verilecek arsalar belirlenir
2-Tapu Müdürlüğünce temlik ve tescil işlemleri yapılır.
3-Maliye hazinesi lehine ipotek tesisi ve 10 yıllık takyidat şerhi verilmesi sağlanır.
Devlet Eliyle İskan İstemeyen Ailelerin İskan Çalışması (Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi) Bakanlık ve Şube Çalışmaları
1-Hak sahibi ailelere tapu dağıtımı sağlanır.
2-Köyde toplantı yapılarak konut kredisi talepleri alınır.
3-Konut kredisi taahhütnameleri hazırlanarak imzalattırılır.
4-Bakanlık yatırım programına sunulur.
5-Yatırım programına alınan aileler belirlenir.
6-Proje tercihleri yapılır.
7- İnşaat ruhsatları alınır ve 2 yıl içerisinde inşaatların tamamlanması sağlanır.
Devlet Eliyle İskan Çalışması(Yerleri Kamulaştırlanların İskanı) Şube Çalışmaları
1-Müdürlüğümüzce iskan yapılması düşünülen yer için gerekli bilgi ve belgeler toplanır, bilgilendirme toplantıları yapılır.
2-Toplanan belgeler Bakanlığa gönderilir.
3-İskan duyurusu yapılır.
4-İskan duyurusu okul, kahvehane, cami, köy meydanı v.s. gibi yerlere 30 gün süre ile asılır.
5-İskan talebinde bulunan ailelerin başvuru dilekçeleri 120 gün olan ilan süresinden sonra incelenir.
6-İskanın şekli belirlenir.
7-Müracaat eden aileler adına dosyalar düzenlenir.
8-İnceleme kurulunca hak sahibi aileler tespit edilir.
9-Hak sahibi ailelerin M.İ.K. kararları alınarak hak sahiplikleri kesinleştirilir.
10-Hak sahipliği kesinleşen ailelerin listesi Müdürlük panosunda 15 gün süre ile ilan edilir.
11-Alınan M.İ.K. kararları ve onaylı hak sahibi aile listesi Bakanlığa gönderilir.
Devlet Eliyle İskan Çalışması(Yerleri Kamulaştırlanların İskanı) Arazi Etüd Çalışmaları
1-İskanın şekline göre Müdürlüğümüzce arazi araştırması yapılır.
2- Kurum görüşleri alınır.
3-Arazinin 5543 İskan Kanunu kapsamında kullanılmak üzere Bakanlığımıza tahsisi sağlanır.
4- Ek 20 formu düzenlenerek Bakanlığa onaya gönderilir.
Devlet Eliyle İskan Çalışması(Yerleri Kamulaştırlanların İskanı) Proje Çalışmaları
1- Arazinin iskan şekline göre projelendirmesi yapılır.
2- Arazinin halihazır harita ve imar planı yaptırılır.
3-İmar planı askısı yapılır.
4-İmar planı uygulaması ve tescili yapılır.
Devlet Eliyle İskan Çalışması(Yerleri Kamulaştırlanların İskanı) Bakanlık ve Şube Çalışmaları
1-İskan yapılacak konutlar bakanlık yatırım programına alınır.
2-yatırım programına alındıktan sonra bakanlıkça ihalesi yapılır.
3-İnşaatlar tamamlanarak, noter huzurunda kura çektirilir.
Devlet Eliyle İskan Çalışması(Yerleri Kamulaştırlanların İskanı) Tapu ve Tescil İşlemleri
1-Borçlanma sözleşmeleri ve temlik cetvelleri hazırlanır, konutların haksahiplerine dağıtımı yapılır.
2-Tapu Müdürlüğünce temlik ve tescil işlemleri yapılır.
3-Maliye hazinesi lehine ipotek tesisi ve 10 yıllık takyidat şerhi verilmesi sağlanır.
4-5543 Sayılı Kanun gereği taşınmazların periyotlar halinde kontrolü yapılır.
5-10 yıl sonunda tapudaki takyidat şerhinin kaldırılması sağlanır.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
                                       İkinci Müracaat Yeri
Elazığ Valiliği
İsim
Şafak İSPİRGİL
                                       İsim
Unvan
Müdür Yardımcısı
                                       Unvan
Adres
Sürsürü Mah. Atatürk Bul. No:91 ELAZIĞ
                                        Adres
Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi no:11 ELAZIĞ
Tlf
0 424 241 11 45
                                         Tlf
0(424) 212 44 70 - 74
Fax
0 424 241 11 44
                                          Fax
0(424) 237 58 58
e-posta
elazig@csb.gov.tr
                                          e-posta
elazigvaliligi@elazig.gov.tr