Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Proje Şube Müdürlüğü

 

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç
1
Zemin Etüt Rapor Onayları
1-Dilekçe.
15 Gün
2- Mülga Bayındırlık ve Iskan Bak. (Yapı İşleri Genel Müd.) 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı yazısı ekindeki formata uygun hazırlanmış zemin etüt raporu,
3-Zemin etüt raporunun hazırlanması aşamasında, Jeolojik yapı, deprem bölgesi, kat adedi vb. bilgiler doğrultusunda rapor formatı ve yapılacak yapının taban alanı ve kat yüksekliğine göre araştırma çukuru ve sondaj çalışmalarının yerleri, derinlikleri ve sayısı belirlenir. Arazi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün kontrolünde yapılır.
2
Arsa Seçimi
1-Yatırımcı kuruluşların kamulaştıracağı, satın alacağı ve inşaat yapılacak arsaların temini için oluşturulacak heyette Müdürlüğümüz elemanları yer almaktadır.
15 Gün
İlgili kuruluştan:
- arsanın tapusu
- imar planı ve imar durumu (gerektiğinde ek belgeler) istenir.
3
Resmi Kurumlara Proje Hazırlama
1-Tüm yatırımcı kuruluşlara (bünyesinde Teknik. Hizm. Dai. Bşk. bulunan kuruluşlar hariç) vaziyet planı ve uygulama projeleri vs. Bakanlığımız Yapı İşl. Gen. Müd.’nün proje hazırlama esaslarına göre ve ihaleye hazır olacak şekilde Müdürlüğümüzce hazırlanır.
90 Gün
İlgili kuruluştan:
- arsa tapusu, tahsis belgesi, aplikasyon krokisi, kadastral çap, imar planı , imar çapı (Son 1 yıl içinde tasdikli), zemin ve temel etüt raporu (gerektiğinde ek belgeler) istenir.
3-Arsanın hukuki ve fiziki belgeleri Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra; arazinin karolajlı plankotesi alınarak mevcut arsaya varsa, öncelikle Bakanlığımızın tip projeleri uygulanır.
4- Tip projeler mevcut arsaya uymuyorsa veya yoksa , Müdürlüğümüzce hazırlanır veya dışarıdan temin yoluna gidilmesi ilgili kuruluşa önerilir.
5- Müdürlüğümüzce hazırlanan projelerde: Bakanlığımızın proje düzenleme esasları yönetmeliğine , yangın yönetmeliğine , imar yönetmeliğine ,deprem yönetmeliğine , engelliler yönetmeliğine , ısı yalıtım yönetmeliklerine vs. göre mimari , statik , sıhhi tesisat , kalorifer tesisatı projeleri ve elektrik tesisat projeleri ihaleye hazır olacak şekilde tanzim edilir.
4
Rölöve Projeleri
1-ilgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile talep etmeleri durumunda , söz konusu kurumlara ait rölöve projeleri Müdürlüğümüzce hazırlanır.
15-30 Gün
5
Tadilat Projeleri
1-İlgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde , varsa mevcut projeler (mimari , statik , elektrik ve tesisat projeleri) temin edildikten sonra ; yoksa rölövesi alınarak tadilat projeleri Müdürlüğümüzce uygulamaya hazır hale getirilir.
30-60 Gün
6
Çevre Tanzim Projeleri
İilgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde , arazinin karolajı plankotesi alındıktan sonra, ilgili yönetmelikler çerçevesinde , çevre düzenleme projeleri Müdürlüğümüzce yapılır.
15 Gün
İlgili kuruluştan:
1-arsa tapusu
2- imar planı
3- kadastral çap istenir.
7
Güçlendirme Projeleri
İlgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde , güçlendirme yapılmasına karar verilmiş olan kamu binalarının , hizmet alım ihalesi yapılarak temin edilen güçlendirme projeleri; detaylı olarak incelendikten sonra Bakanlığımızca belirtilen kusur ve noksanlar tamamlanarak Müdürlüğümüzce onaylanır.
Şartnamede belirtilen süre
ilgili kuruluştan:
1- zemin etüt raporu
2- beton ve yapı malzemesi lab. sonuçları
3- güçlendirme teknik rapor ve keşif dosyası
4- rölöve projeleri ve istenen sonuç ve belgeler vs.
Proje ihalesi sonrası uygulama aşamasında kontrollük hizmeti Müdürlüğümüzce verilmektedir.
8
Mimarlık-Mühendislik Hizmet Bedelleri
ilgili kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde , söz konusu kamu binalarına ait değer tespiti (arsa hariç), o yıla ait mimarlık-mühendislik hizmet bedeli dikkate alınarak Müdürlüğümüzce hazırlanır.
5 Gün
ilgili kuruluştan:
1-      Avam projeleri yada toplam inşaat alanı istenir.
9
İnceleme Raporları
İnceleme raporları (yıkım kararları , kat ilavesi isteği ,ek bina ilavesi , bahçe duvarı ilavesi , bina çatlakları vs.), mahallinde yapılan inceleme sonucuna göre düzenlenir. İncelemesi yapılan mahallin niteliğine göre istenecek belgeler değişmektedir.
15-30 Gün
ilgili kamu veya özel kuruluştan:
1-      Mevcut projeler
2-      Gerektiğinde tapu ve imar planı
3-      Zemin etüt raporu vs belgeler.
Deprem dayanımı için ; ilgili özel sektör veya kamu kuruluşlarının resmi yazı ile başvuru yapması halinde inceleme yapılır.
ilgili kuruluştan:
1-      zemin-temel etüt raporları
2-      rölöveler istenir.
3-      malzeme dayanım raporu istenir.
(inceleme raporlarının niteliğine göre istenecek belgeler değişmektedir.)
10
Hayırseverlerce Yaptırılacak İnşaatların Projeleri
Hayırseverlere yaptırılacak inşaatlara ait uygulama projelerinin temin edilmesinde veya uygulamaya esas hale getirilmesinde Müdürlüğümüz yardımcı olmaktadır.
İnceleme - 15 Gün
Hazırlama - 90 Gün
Hayırseverlerden:
1- hayırsever ve ilgili kuruluş arasında yapılan protokol örneği
2- arsa tapusu
3- tahsis belgesi
4- aplikasyon krokisi
5- kadastral çap
6- imar planı
7- imar çapı (son 1 yıl içinde tasdikli)
8- zemin ve temel etüt raporu
(9-Uygulama Projeleri) istenir.
11
Özel Kuruluşlara Uygunluk Belgesi Verilmesi
1- Özel Okullar (ilköğretim ve ortaöğretim)
10 Gün
2- Özel Eğitim Okulları
3- Dershaneler
4- Motorlu Taşıt Sürücü Kursları
5- Özel Rehabilitasyon Merkezleri
6- Özel Öğrenci Yurtları
7- Özel Huzurevleri
8- Özel Kreşler
9- Özel Anaokulları
10- Yabancı Dil Kursları
11- Özel Etüt Eğitim Merkezleri
12- Özel Güzellik ve Estetik Merkezi Kursları
13- Özel Bale ve Dans Okulları
14- Özel İşletme Kursları
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
                              İkinci Müracaat Yeri
Elazığ Valiliği
İsim
Şafak İSPİRGİL
                              İsim
Unvan
Müdür Yardımcısı
                              Unvan
Adres
Sürsürü Mah. Atatürk Bul. No:91 ELAZIĞ
                              Adres
Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi no:11 ELAZIĞ
Tlf
0 424 241 11 45
                              Tlf
0(424) 212 44 70 - 74
Fax
0 424 241 11 44
                              Fax
0(424) 237 58 58
e-posta
elazig@csb.gov.tr
                              e-posta
elazigvaliligi@elazig.gov.tr