Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç
1
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
1- Başvuru Dilekçesi
30 İş Günü
2- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Başvuru Formu
3- Proje Onay Dosyası (Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2012/3 hükümlerine göre hazırlanmış 3 takım dosya ve CD)
4- İş Bitirme Belgeleri: Varsa Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış evsel ve endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İş Bitirme Belgeleri
5- Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Projede imzası olan bütün teknik personelin ayrı ayrı)
6- Ticaret Veya Sanayi Odası Belgesi(Proje Onay Dosyasını hazırlayan danışman firmanın)
7- Büro Tescil Belgesi (BTB) Veya SMM : (Çevre Mühendisleri Odasından Alınmış Olmalı)
8- Projede İmzası Bulunan Şirket Çalışanlarına Ait Sigorta Belgeleri (SSK Dönem Bordroları 4 aylık)
9- Gerekli Görülecek Diğer Evraklar (Mezuniyet belgeleri vb.)
10- Proje Onay ücretinin yatırıldığına dair Döner Sermaye faturası
11- Alıcı ortam sulama kanalı ise DSİ Bölge Müdürlüğünden görüş eklenmesi
12- Alıcı ortam Su Ürünleri İstihsal Alanı ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa uyulacağına dair taahhütnamenin eklenmesi
13- İşin danışman firmaya verildiğine dair ve işlemlerin firma tarafından yürütüleceğine dair vekaletname
14- İşletme Yapı Kullanma Ruhsatı
15- İşletme ÇED Belgesi
16- Varsa İşletme GSM Ruhsatı
17- Maden işletmeleri için Rödovans sözleşmesi ve ruhsatı ruhsat sınırı koordinatları
18- Onaylı Vaziyet Planı (işletme, arıtma tesisi, fosseptik, çökeltim havuzları işlenmiş şekilde)
19- İşletme Kapasite Raporu
20- Varsa İşletme Fosseptik Onaylı Projesi
21- İşletme İş Akış Şeması
22- İşletme İş Akış Şeması açıklaması
23- İşletme Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti
24- İşletme Mülkiyet belgesi
25- İşletme Çap
26- İşletmede Yeraltı suyu kullanılıyorsa kuyu belgeleri
2
Ulusal Atık Taşıma Formlarının Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Ve Atık Üreticilerine Verilmesi
1- Dilekçe
30 İş Günü
2- Fatura Bilgi formu
3- Banka Dekontunun aslı
3
Tehlikeli Atık Üreticileri İçin Tehlikeli Atık Beyan Sistemine Erişim Şifresi Verme
1- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Kullanıcı adı ve Parola isteme Talep Formu
1 Gün
4
Tehlikeli Atık Üreticilerinin Beyan Formunu Değerlendirme
1- Dilekçe,
5 Gün
2- Beyan Formu
5
Atık Yağ Üreticilerinin Beyan Formunu Değerlendirme
1- Dilekçe,
5 Gün
2- Beyan Formu
6
Bitkisel Atık Yağ Ulusal Atık Taşıma Formlarını Değerlendirme
1- Dilekçe
5 Gün
2- Ulusal Atık Taşıma Formu
7
Ambalaj Üretici Ve/Veya Piyasaya Süren Firma Kodu Ve Şifre Verilmesi
1- Dilekçe
2 Gün
2- Kapasite raporu
3- Fatura Bilgi Formu
4- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Banka Hesap Numarasına Piyasaya süren kod şifre bedeli yatırıldığına dair dekont / alındı belgesi örneği
5- İşletmenin faaliyete geçtiği tarihi belirtir resmi belge
8
Ambalaj Muafiyet Talebi (3 Ton Altındakiler)
1- Dilekçe
10 İş Günü
2- Kapasite Raporu
3- Fatura Bilgi formu
4- Proses akım şeması
5- Yapılan işlemin açıklaması
6- Mer’i mevzuat gereğince kurumlardan alınan izin ve belgelerin fotokopisi
7- İmza atmaya yetkili kişinin yetki yazısı
8- Çevre Katkı Payı dekontu
9
Ambalaj Bildirim Onayı
1- Dilekçe
15 İş Günü
2- EK-4 Ambalaj Üreticisi Formları (Veri tabanı çıktısı)
3- EK-5 Piyasaya Süren Formları (Veri tabanı çıktısı)
10
Ambalaj Belgeleme Onayı
1- Dilekçe
1 Ay
2- Belgeleme dosyası (özet tablo, giriş belgeleri, çıkış belgeler ve sözleşme dosyada yer almalıdır)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
                              İkinci Müracaat Yeri
Elazığ Valiliği
İsim
Veysel YILDIRIM
                              İsim
Unvan
Müdür Yardımcısı
                              Unvan
Adres
Sürsürü Mah. Atatürk Bul. No:91 ELAZIĞ
                               Adres
Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi no:11 ELAZIĞ
Tlf
0 424 241 11 45
                               Tlf
0(424) 212 44 70 - 74
Fax
0 424 241 11 44
                               Fax
0(424) 237 58 58
e-posta
elazig@csb.gov.tr
                               e-posta
elazigvaliligi@elazig.gov.tr