Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Sube Faaliyetleri

 

1- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında; gerek Valiliğimize (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü) gerek Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İçişleri Bakanlığından gerekse vatandaştan intikal eden imar yönündeki şikâyet konularının; İmar Mevzuatı (ilgili tüm Kanunlar ve Yönetmelikler) uyarınca  inceleme yapılarak Ön İnceleme Raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirilmesi görevini yürütmek,

2- 3621 sayılı Kanun ve yönetmelik kapsamında; kıyı kenar çizgisi tespitinin yapılması, kıyıya yakın alanlarda yapılması düşünülen inşaat alanlarıyla ilgili mevzi imar planlarının kanun kapsamında değerlendirilmesi, gerçek veya tüzel kişilerin onaylı kıyı kenar çizgilerine itirazların değerlendirilip Bakanlığa bilgi verilmesi, Mahkemelere bu konuda gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesi, kıyıya yakın yerlerde kalan tüm kıyı yapılarına ilişkin Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Müdürlüğümüzce incelenerek onay için Bakanlığımıza gönderilmesi söz konusu Kanunu kapsamında yapılan çalışmalardır.

3- 5543 sayılı Kanun kapsamında tüm iskân çalışmalarını(Yerleri kamulaştırılanların iskânı-fiziksel iskân-göçebelerin iskanı-göçmenlerin iskanı) yürütmek,

4- 1163 sayılı Kanun kapsamında yapı kooperatifleri hakkında kayıt, tescil, denetim, genel kurullarda temsilci bulundurma ve tasfiye işlemleri gibi görevleri yürütmek,

5- 3194 sayılı Kanun, yönetmelik ve genelgeler kapsamında   Mücavir Alanlarla ilgili olarak; mücavir alandan çıkma ya da mücavir alana dahil olma taleplerinin incelenmesi ve onaylanması çalışmalarını yapmak,

6- 6306 sayılı Kanun Kapsamında Kentsel dönüşüm projesi kapsamında zarar azaltma öncelikli kentsel dönüşüm çalışmalarında Mahalli İdarelerle birlikte hızlı ve etkili projelendirme ve uygulamaların gerçekleştirilmesi çalışmalarını yapmak,

7- 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Mevzi İmar Planlarına esas jeolojik-jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylama işlemlerini yürütmek,

8- 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği onaylanan Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ,

9- Define araması yapmak isteyenlerin, define aranacak sahanın onaylanması çalışmalarını yapmak,

10- Kırsal alanlarda daha sağlıklı ve güvenli kırsal yapılı çevreler elde edilebilmesi, köylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, yeterli altyapı ve sosyal donatıya sahip yöresel mimari özelliklere uygun ve afete dayanıklı konutlar üretilmesi amacıyla başta afetten etkilenen köyler olmak üzere 81 ilde 81 örnek köy oluşturulması çalışmalarını yürütmek.