Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği

 

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç
1
Ödenek Teminine Esas Maliyet Hazırlama
Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen talep yazısı (Tüm Projelerinin ve detaylarının tasdikli olarak verilmesi halinde)
15 Gün
30 Gün
( 1000 m2 den küçük binalar )
( 1000 m2 den büyük binalar )
2
Yapı Yaklaşık Maliyet Hazırlama
Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen talep yazısı (Tüm Projelerinin ve detaylarının tasdikli olarak verilmesi halinde)
15 Gün
30 Gün
( 1000 m2 den küçük binalar için.)
( 1000 m2 den büyük binalar için.)
3
Genel Teknik Şartname Hazırlama
Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK / 180)’in 209 sayılı KHK. ile değişik 2 nci maddesinin (n) bendi uyarınca hazırlanmış olup, 180 sayılı THK’ nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32 inci maddesi kapsamına giren Kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
3 Gün
4
Özel Teknik Şartaname Hazırlama
Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK / 180)’in 209 sayılı KHK. ile değişik 2 nci maddesinin (n) bendi uyarınca hazırlanmış olup, 180 sayılı THK’ nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32 inci maddesi kapsamına giren Kuruluşlarca uygulanması mecburidir.
5 Gün
5
Teknik Şartname
Yapılacak İmalatın Özelliğine göre
1-3 Gün
6
Kalıp,Demir Teslimi v.b.Arazi kontrolü
Yüklenicinin Kuruma vereceği Dilekçe
( Dilekçe; Kurumca Örnekleri hazırlanmış olup,ekleri müteahhitlikçe tamamlanmış olması gerekmektedir.)
15 Gün
7
Hakediş Raporlarının Hazırlanması
Yüklenicinin Kuruma vereceği Dilekçe ( Dilekçe; Kurumca Örnekleri hazırlanmış olup,ekleri müteahhitlikçe tamamlanmış olması gerekmektedir.)
Not: İşe başlama tarihinden itibaren
30 Gün
8
İş Deneyim Belgelerinin Hazırlanması
Yüklenicinin Kuruma vereceği Dilekçe
( Dilekçe; Kurumca Örnekleri hazırlanmış olup,ekleri müteahhitlikçe tamamlanmış olması gerekmektedir.)
30 Gün
9
Teknik Personel Taahhütnamesi
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinde belirtildiği üzere: Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.
5 Gün
10
İş Programı
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinde belirtildiği üzere:
15 Gün
11
All Risk Sigorta
Yüklenici; Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.
İşe başlama tarihinde verilecektir.
12
Geçici Kabul
Yüklenicinin talebinden itibaren
3 Gün
13
Kesin Kabul
Yüklenicinin talebinden itibaren
3 Gün
14
Teminat Mektupları
Yüklenicinin talebinden itibaren (eklerinin eksik olmaması halinde)
15 Gün
15
Teknik personel görevlendirme
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talep yazısı (ihale, geçisi ve kesin kabul işleri)
3 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
                             İkinci Müracaat Yeri
Elazığ Valiliği
İsim
Şafak İSPİRGİL
                             İsim
Unvan
Müdür Yardımcısı
                             Unvan
Adres
Sürsürü Mah. Atatürk Bul. No:91 ELAZIĞ
                             Adres
Kültür Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi no:11 ELAZIĞ
Tlf
0 424 241 11 45
                             Tlf
0(424) 212 44 70 - 74
Fax
0 424 241 11 44
                             Fax
0(424) 237 58 58
e-posta
elazig@csb.gov.tr
                             e-posta
elazigvaliligi@elazig.gov.tr