Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
İmar

  İMAR UYGULAMALARI

 1- Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 05.06.2008 tarih 4804 sayılı yazısı (2008/6 sayılı Genelge) çerçevesinde, İlimiz sınırları içerisindeki tüm Belediye ve Kamu kuruluşlarınca onaylanan her tür ölçekteki İmar Planları, ilave ve değişiklik planları, plan açıklama raporları, askı tutanakları, planın onanmasına esas Meclis Kararları ve hali hazır haritalarının birer sureti Müdürlüğümüze gönderilmesi ve arşivlenmesi görevlerini yürütmek.

 2- 04.09.2010 tarih ve 27692 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” uyarınca, kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile alâkalı olarak, yatırımcı gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemlere ve istenilecek bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup bu kapsamda kıyı bandındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan dosyalarının Müdürlüğümüze iletilmesi ve Müdürlüğümüzce mahallinde ve dosyası üzerinde yapılan inceleme çerçevesinde yapılan çalışmalar sonrasında onaylanmak üzere ilgili Bakanlığa gönderilmesi görevini yürütmek..

3- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 10. maddesinde: “İmar Kanunu’nun 9. maddesindeki esaslara göre Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanan imar planlarının, imar kanununun 8. Maddesi hükümleri doğrultusunda mahallinde ve Müdürlüğümüz sitesinde bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan etmek, bir aylık ilan süresi sonunda ilan sonunda varsa itirazlarla birlikte askı tutanaklarını Bakanlığa iletmek.

4- Mahalli İdarelerce gönderilen Belediye Meclislerinin almış oldukları imar ile ilgili kararların incelenmesi ve bu konuda rapor sunulması

5- Plansız alanlarda belediyelerce tereddütte düşülen konularda görüş belirtmek, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. maddesinde: (Değişik: RG-2/9/1999-23804) “Belediyece anlaşılmayan konularda Valiliğin, anlaşmazlığa düşülen konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.” hükmü gereğince Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin uygulanmasında belediyelerce anlaşılmayan konularda görüş belirtmek,

6- Mevzuata Aykırı İmar ve Uygulamalarının Belediyeler Nezdinde İncelenmesi: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında gerek Valiliğimize (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü) gerek Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İçişleri Bakanlığından gerekse Vatandaştan intikal eden şikâyet konularının; İmar Mevzuatı (ilgili tüm Kanunlar ve Yönetmelikler) uyarınca ilgili Belediyelerinde ve mahallinde mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) inceleme yapılarak Valilik görüşüne esas olacak araştırma, inceleme ve gerekli görüldüğü hallerde 4483 sayılı Yasa kapsamında Ön İnceleme Raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirilmesi görevini yürütmek. Bu görevler süreli olarak sonuçlandırılması gereken işlemlerdir. Bu kapsamda Şube müdürlüğümüze intikal eden iki dosya sonuçlandırılmıştır.

7- Müfettiş İncelemelerine Bilirkişi Faaliyetleri: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca; ilgili Belediyelerde inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş olan Müfettişlerin hazırlayacakları teftiş raporlarına esas teşkil edecek Bilirkişi olarak yapılan görevlendirme gereği, ilgili tüm mevzuat kapsamında konuların mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) incelenerek bilirkişi raporu hazırlanması işlemleri görevini yürütmektir.