Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
Elazığ Valiliği
İmar

  İMAR UYGULAMALARI

 1- Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 05.06.2008 tarih 4804 sayılı yazısı (2008/6 sayılı Genelge) çerçevesinde, İlimiz sınırları içerisindeki tüm Belediye ve Kamu kuruluşlarınca onaylanan her tür ölçekteki İmar Planları, ilave ve değişiklik planları, plan açıklama raporları, askı tutanakları, planın onanmasına esas Meclis Kararları ve hali hazır haritalarının birer sureti Müdürlüğümüze gönderilmesi ve arşivlenmesi görevlerini yürütmek.

 2- 04.09.2010 tarih ve 27692 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” uyarınca, kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile alâkalı olarak, yatırımcı gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemlere ve istenilecek bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup bu kapsamda kıyı bandındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan dosyalarının Müdürlüğümüze iletilmesi ve Müdürlüğümüzce mahallinde ve dosyası üzerinde yapılan inceleme çerçevesinde yapılan çalışmalar sonrasında onaylanmak üzere ilgili Bakanlığa gönderilmesi görevini yürütmek..

3- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 10. maddesinde: “İmar Kanunu’nun 9. maddesindeki esaslara göre Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanan imar planlarının, imar kanununun 8. Maddesi hükümleri doğrultusunda mahallinde ve Müdürlüğümüz sitesinde bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan etmek, bir aylık ilan süresi sonunda ilan sonunda varsa itirazlarla birlikte askı tutanaklarını Bakanlığa iletmek.

4- Mahalli İdarelerce gönderilen Belediye Meclislerinin almış oldukları imar ile ilgili kararların incelenmesi ve bu konuda rapor sunulması

5- Plansız alanlarda belediyelerce tereddütte düşülen konularda görüş belirtmek, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. maddesinde: (Değişik: RG-2/9/1999-23804) “Belediyece anlaşılmayan konularda Valiliğin, anlaşmazlığa düşülen konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.” hükmü gereğince Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin uygulanmasında belediyelerce anlaşılmayan konularda görüş belirtmek,

6- Mevzuata Aykırı İmar ve Uygulamalarının Belediyeler Nezdinde İncelenmesi: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında gerek Valiliğimize (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü) gerek Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İçişleri Bakanlığından gerekse Vatandaştan intikal eden şikâyet konularının; İmar Mevzuatı (ilgili tüm Kanunlar ve Yönetmelikler) uyarınca ilgili Belediyelerinde ve mahallinde mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) inceleme yapılarak Valilik görüşüne esas olacak araştırma, inceleme ve gerekli görüldüğü hallerde 4483 sayılı Yasa kapsamında Ön İnceleme Raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirilmesi görevini yürütmek. Bu görevler süreli olarak sonuçlandırılması gereken işlemlerdir. Bu kapsamda Şube müdürlüğümüze intikal eden iki dosya sonuçlandırılmıştır.

7- Müfettiş İncelemelerine Bilirkişi Faaliyetleri: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca; ilgili Belediyelerde inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş olan Müfettişlerin hazırlayacakları teftiş raporlarına esas teşkil edecek Bilirkişi olarak yapılan görevlendirme gereği, ilgili tüm mevzuat kapsamında konuların mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, çevre mühendisi ve şehir plancısı tarafından yapılmaktadır.) incelenerek bilirkişi raporu hazırlanması işlemleri görevini yürütmektir.

 İmar Çalışmaları

 

Bakanlığımızdan veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından İmar ile ilgili İl Müdürlüğümüze toplam 14  adet şikayette bulunulmuştur.

Bu şikayetlerden 4 adedi imar yolu şikayetleri, 3 adedi yapı yaklaşma mesafeleri, 2 şer adeti kaçak yapılaşma, yapılaşma ve kat yükseklik şikayetleri ve  imar uygulamaları ile ilgilidir. 1 adedi ise kamulaştırma ile ilgilidir.

Bu şikayetler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre incelenerek rapora bağlanmıştır.

 

  İmar Plan Tadilat  Meclis Kararlarının İncelenmesi

 
2011-2014 yılları arasında Elazığ Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere il Müdürlüğümüze toplam 193 adet imar planı tadilatlarına ilişkin meclis kararları gönderilmiştir.

Bu kararların % 95 Elazığ Belediyesine aittir.

 

Meclis kararlarının % 60 Fonksiyon değişikliği, %30 Yapılaşma şart değişikliği ve % 10 ise İmar hat düzenlemesi vb değişikliklere aittir.

 

 

Merkez ve İlçelerdeki Belediyelerin İmar Planları Genel Durumu

İlimiz Merkez ve İlçe Belediyelerin 1/1000 uygulama imar planı ve 1/5000 nazım imar plan durumları tabloda gösterilmiştir.

Buna göre Merkez ve tüm ilçe belediyelerin 1/1000 uygulama imar planları mevcut olup, Alacakaya, Baskil, Keban, Kovancılar ve Maden Belediyelerinin 1/5000 nazım imar planları bulunmamaktadır.

Elazığ-Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili oluşturulan taslak planın inceleme süreci 01.04.2014 tarihinde başlanmış olup görüş ve önerilerimiz Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne sunulmuştur.

Merkez Şahinkaya ve Zafran mahallelerinde TOKİ tarafından yapılan 18. Madde ile ilgili imar uygulaması 14.03.2014-14.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmış ve basın yoluyla vatandaşlara bilgi verilmiştir. Askı işlemi sonunda yapılan beş itiraz TOKİ`ye gönderimiştir. Ayrıca İlimiz Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan 3.nolu gecekondu önleme bölgesindeki TOKİ’ye ait taşınmazların arsa emsal bedellerinin tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Plankote Çalışmaları

 İl Müdürlüğümüzce çeşitli resmi kurumlara ait 38 adet plankote çalışması yapılmıştır. 

 Mücavir Alan Çalışmaları

  3194 Sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi kapsamında Mücavir Alanlarla ilgili olarak Elazığ Belediyesi ve Alacakaya Belediyesi tarafından verilen mücavir alan teklif dosyaları incelenmiş, ancak eksikliklerden dolayı dosyalar ilgili Belediyelerine iade edilmiştir. Süreç devam etmektedir.